Print deze pagina
Catechese

In de Oosterparkkerk wordt op verschillende manieren gewerkt aan de overdracht van het evangelie, de zgn. catechese. Dit gebeurt op de kringen en in de kerkdiensten. Systematisch gebeurt dit echter door middel van catechetisch onderwijs en in zogenaamde groeigroepen.

Op deze page vindt u dus informatie over

  1. Zondagmiddag - bijbellezing (tweewekelijks op zondagmiddag in de Oosterparkkerk, om 17 uur)
  2. Catechese ("gewone" en 18+ anex belijdeniscatechese)
  3. Groeigroepen (voor groepen gemeenteleden die na hun belijdenis (en evt. doop) nog verder willen groeien in een catecheseomgeving

1. Zondagmiddag - bijbellezing (tweewekelijks op zondagmiddag in de Oosterparkkerk, om 17 uur)


Elke maand (met uitzondering van de feestzondagen, zoals Pasen en Pinksteren, en van de maanden juli en augustus) is er in de Oosterparkkerk 2 keer een zgn. zondagmiddag - bijbellezing. Welke zondagen dat zijn, ziet u hieronder. Dit gebeurt in de kerk om 17 uur.

Doel van dit bijbellezen is, dat we als gemeente samen

- telkens weer opnieuw 'leren' lezen in de bijbel
- het onderwijs op het spoor komen zoals de Heer dat in de bijbel aan ons geeft

Met dit bijbellezen hebben we er voor gekozen de bespreking van diverse catechetische onderwerpen zoals die eerder werden behandeld tijdens de gemeentecatechese op te schorten. Tijdens de lezing kunnen daarentegen wel diverse van deze onderwerpen ter sprake komen, als dit bv bij het lezen van de bijbeltekst opkomt.
De zondagmiddag - bijbellezing is bestemd voor zowel mensen die al langer christen zijn en lid van de gemeente, alsmede voor mensen die nog niet zo lang christen zijn en nog bezig zijn hun weg met Christus te zoeken. In gezamenlijkheid leren we zo voor het eerst, weer opnieuw of nog beter de bijbel te lezen en ingang te laten vinden in ons leven van elke dag.

Op 8 mei om 17 uur is er een eerste zondagmiddag - bijbellezing uit het bijbelboek 1 Samuel.
Andere data voor deze zondagmiddag - bijbellezingen zijn 22 mei, 6 en 19 juni.

Na de zomer pakken we de draad weer op in september. Houdt u voor de data dan, de website even in de gaten.

Voor meer info:  of

Gedurende de maanden juni, juli en augustus is er geen catechetisch bijbellezen.

2. Catechese

Er is in de Oosterparkkerk catechese voor kinderen en jongeren en voor belijdende leden / de gemeente in haar geheel (zie ook zondagmiddag - bijbellezing).

Catechtisch onderwijs aan de kinderen en jongeren

omdat het aantal kinderen in de leeftijdsgroep van catechisanten erg gering is op dit moment, is er geen speciale catechese voor kinderen van 12 - 17. Wel zijn er voor diverse groepen clubs. De oudste groep van deze clubs (die van 15 jaar en ouder) hebben de club gecombineerd met catechetisch onderwijs.
omdat er een grote groep kinderen aankomt (op termijn van 3 - 5 haar) zijn we al wel bezig met plannen voor het opnieuw opzetten van het catechetisch onderwijs voo rkinderen in de Oosterparkkerk. Hiewrover wordt u later verder geinformeerd.
Voor meer informatie over de clubs alsmede voor de aanstaande catecheses kun je terecht bij de ouderling kinder- en jeugdwerk, Mark Bakker, , 020 4705043

De 18+ anex belijdeniscatechese wordt door iedere gemeente voor eigen rekening genomen. Zo ook in de Oosterparkkerk.
Deze 18+ / belijdeniscatechese wordt in seizoen 2010 - 2011 gegeven vanaf 26 oktober tot aan pinksteren 2011 (7 juni 2011 is de laatste keer) door ds. Roelof Telgenhof en vindt plaats in de Oosterparkkerk, op de volgende dinsdagavonden (van 19:30 - 20:45 uur):

26 oktober, 9 november , 7 en 21 december, 4 januari, 1 en 15 februari, 1, 15 en 29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 mei, en 7 juni.

Deelnemers aan deze 18+ catechese doen niet per se belijdenis (sommigen nemen al voor het derde jaar deel), maar dat kan wel. Ook is het uiteindelijk wel de bedoeling dat je via deze groeigroep achtige catechese komt tot een besluit of je nu wel of niet belijdenis wilt doen en zo ja, waar dan.
Eerstvolgende "reguliere" gelegenheid om belijdenis van het geloof te doen in de Oosterparkkerk, zal zijn op zondag 19 juni 2010. In die dienst wordt aansluitend aan die openbare geloofsbelijdenis het heilig avondmaal gevierd. Andere momenten van belijdenis en eventueel doop zijn natuurlijk in overleg mogelijk.

Voor meer informatie betreffende de catechese in de Oosterparkkerk, kunt u terecht bij Ds. R.F. Telgenhof, tel. 020 3681874, email . Bij hem kun je je ook opgeven voor de 18+ / belijdeniscatechese.

Zou je een traject willen volgen om zo uiteindelijk toe te treden tot de gemeente, maar bovengenoemde belijdeniscatechese (die m.n. gericht is op jongeren van 18 - 25 jaar die in de kerk zijn "opgegroeid") lijkt je minder geschikt (bv vanwege je verleden of omdat je nog nooit eerder onderwijs in de kerk hebt ontvangen), neem dan gerust contact op met onze predikant Roelof Telgenhof: tel. 020 3681874 of email: . Misschien is een traject van persoonlijke catechese in combinatie met een groeigroep (zie onder) dan een betere oplossing.

Meer info voor wat betreft de catechese-stuurgroep “Groot Amsterdam” kunt u terecht bij dhr Paul van der Velde, .

Andere info mbt tot jeugdwerk in de Oosterparkkerk, Mark Bakker, 020 6686116,  

3. Groeigroepen

Naast het "systematische onderwijs in de leer van de kerk" (zoals de catechese plechtig genoemd kan worden), werken we in de Oosterparkkerk ook met groeigroepen. Deze groeigroepen zijn bedoeld voor mensen die op wat latere leeftijd voor het eerst of weer opnieuw kennis willen maken met het christelijk geloof, met de bedoeling uiteindelijk lid te worden van onze gemeente. Leden van groeigroepen hebben in de aanloop naar de groeigroep vaak een Alphacursus gedaan of hebben op een andere manier al een eerste kennismaking gehad met het christelijk geloof en/of met onze gemeente.

Meedraaien in een groeigroep kan altijd. Als je geinteresseerd bent, neem dan gerust contact op met ds. Roelof Telgenhof, tel. 020 3681874, email: . Hij kan je zo nodig meer info geven.

Deelnemers aan een groeigroep doen na verloop van tijd meestal belijdenis van hun geloof en worden, als dat nog niet eerder is gebeurd, gedoopt. Daarna blijven ze vaak nog een poos meedoen aan de groeigroep, totdat een totaal groeigroep/catechesetraject is afgelegd. Hierna schuift men dan door naar de "gewone" gemeentekringen. E.e.a. vindt plaats in overleg met de predikant en het pastorale team.

 
 

Werk deze pagina bij