Print deze pagina
Collectedoelen

Hieronder staat een beschrijving bij veel voorkomende collectes tijdens de eredienst.

Stroom

Het gemeentestichtingsproject van de Oosterparkkerk, met als doel een nieuwe gemeente in Amsterdam te stichten. Hierbij richten ze hun pijlen met name op jonge, cultureel betrokken Amsterdammers. Martijn Horsman is in dit alles de coördinator.
Stroom houdt elke zondagochtend om 11.00uur een samenkomst in Kriterion, Roetersstraat 170 in Amsterdam.
De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om Stroom te ondersteunen op weg naar een onafhankelijke gemeente.  
Kijk ook eens op www.stroomamsterdam.nl

Alpha-cursus

Cursus over het christelijk geloof, in het bijzonder gericht op:

Om de cursus laagdrempelig te houden wordt de cursus gratis gegeven, afgezien van een kleine bijdrage voor het eten. De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om de vele kosten te dekken, waaronder het cursusmateriaal.

 

Diaconie

Met het grootste deel van de opbrengst van deze collecte wordt steun geboden aan gemeenteleden in financiële nood.
De afgelopen jaren is hier geregeld beroep op gedaan. Om de mensen, gemeenteleden, te kunnen blijven helpen is deze collecte van harte bij u aanbevolen.

  

Stichting de Driehoek
"Als moeilijkheden problemen worden"

De Driehoek biedt christelijke psychosociale hulp bij onder andere relatieproblemen, identiteitsvragen, depressiviteit, eenzaamheid, seksverslaving, angst- en paniekstoornissen, seksueel misbruik of rouwverwerking.
Zie ook: www.dedriehoek.nl

Powerpoint presentatie is te vinden op de website van diaconaal steunpunt.

 

HiP
HiP staat voor Hulp in Praktijk.  Ze brengt mensen met elkaar in contact. Dit gebeurd door hulpbieders uit de kerken te koppelen aan hulpvragers uit de maatschappij. Veel christenen willen graag mensen helpen, maar weten niet waar ze moeten beginnen of willen zich niet direct verbinden aan een vaste organisatie. HiP ondersteunt kerken in het geven van hulp aan mensen buiten de kerk. Op die manier wordt de kerk steeds meer zichtbaar in de samenleving. De hulp wordt geboden namens de kerk, HiP is alleen de schakel. 

 

Dit Koningskind

Dit is een gereformeerde vereniging voor en van mensen met een bijzondere beperking en hun verwanten. Aan mensen met een lichamelijke, sociale, verstandelijke en/of zintuiglijke beperking biedt dit Koningskind ondersteuning vanuit de gedachte dat God ieder mens uniek en naar Zijn beeld geschapen heeft.

Zij hebben zich toegelegd op het bieden van persoonlijke hulp bij het vinden van manieren om met beperkingen om te gaan. dit Koningskind is een gereformeerde organisatie. Vanuit deze identiteit willen zij hun leden vooral van dienst zijn in situaties waarin geloof en handicap elkaar tegenkomen.
De vereniging is uniek in haar kerntaak: "het ondersteunen bij moeiten op het snijvlak van handicap en geloof."

Zie ook: www.ditkoningskind.nl.

Powerpoint presentatie is te vinden op de website van diaconaal steunpunt.

 

De Luisterpost/ Bralectah

De Luisterpost|Bralectah brengt gereformeerd leven en lectuur in beeld en geluid. De Luisterpost|Bralectah is voor veel broeders en zusters dan ook al jaren een begrip. “De bandjes van de Luisterpost”, wie kent ze niet?Maar de ‘bandjes’ zijn ondertussen vervangen door CD’s, DVD’s en video’s. En niet alleen de activiteiten, maar ook de doelgroep is een stuk breder geworden. De doelstelling van de Luisterpost|Bralectah luidt dan ook als volgt:

"De Luisterpost|Bralectah heeft tot doel opnamen van het gereformeerde leven en gereformeerde lectuur (via de CBB) op een beeld- en/of geluidsdrager beschikbaar te stellen aan kerkleden, en aan onderwijsinstellingen, verenigingen en organisaties die werkzaam zijn binnen de Gereformeerde kerken. Zij richt zich daarbij in de eerste plaats op die kerkleden die niet in staat zijn c.q. zich niet in staat voelen om geheel aan het gereformeerde leven deel te nemen en/of die een leeshandicap hebben"

Zie ook: www.luisterpost.nl.

Powerpoint presentatie is te vinden op de website van diaconaal steunpunt.

 

Medair
Noodhulp en wederopbouw.
Medair biedt levensreddende noodhulp bij rampen, in crisis- en conflictgebieden en helpt bij de wederopbouw. Dit doen wij in samenwerking met hen die het meest kwetsbaar zijn.
Medair is een organisatie van internationale medewerkers door hun christelijke geloof worden gemotiveerd om mensen in nood te helpen. Zij tonen zich betrokken en bieden praktische, levensreddende hulp en ondersteuning. Respect voor de zelfstandigheid en waardigheid van elk mens, ongeacht ras, godsdienst of politieke overtuiging, staan daarbij centraal. Ze  reizen niet naar verre landen om hun wil op te leggen. Maar komen om met hart en ziel de getroffenen te ondersteunen, naar hun noden te luisteren en samen met hen naar de beste oplossing te zoeken. Ze zijn actief in landen die zwaar getroffen zijn door conflicten, natuurrampen of andere crises. Met name in Afrika en Azië, maar ook in een land als Haïti zijn ze momenteel actief.

Zie ook www.medair.nl.

 

SGJ Stichting Gereformeerde Jeugdhulpverleniging

De SGJ is een landelijk werkende instelling voor christelijke jeugdzorg. Iedereen die advies of hulp nodig heeft bij opvoedingsproblemen, ontwikkelingsproblemen en/of gedragsproblemen van kinderen en jongeren kan daarvoor bij de SGJ terecht.

Jongeren en ouders vragen naar de hulpverlening van de SGJ, omdat ze het belangrijk vinden dat de hulpverleningsinstelling uitgaat van normen en waarden die de Bijbel aanreikt.
De SGJ wil, door de inzet van verschillende vormen van hulpverlening, een bijdrage leveren aan het welzijn van kwetsbare kinderen en jongeren binnen de gereformeerde gezindte.

Er is meer vraag naar deze christelijke hulpverlening dan de overheid subsidieert. Met uw financiële steun kan de SGJ meer kwetsbare kinderen en jongeren in hun thuissituatie helpen en blijft het mogelijk te investeren in pleegzorg, gezinshuizen en leefgroepen.

Zie ook: www.sgj.nl.

Powerpoint presentatie is te vinden op de website van diaconaal steunpunt.

 

Stichting Sprank
Sprank is een organisatie die zorg, begeleiding en ondersteuning biedt aan mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperkingen. Ze zitten momenteel op 40 locaties, verspreid over heel Nederland.
Ze werken vanuit de gereformeerde levensovertuiging. Ze zijn ontstaan uit de vereniging Dit Koningskind. Het verschil tussen beiden is dat Stichting Sprank als zorgaanbieder werkt en Dit Koningskind als belangenorganisatie optreedt.
Kijk ook eens op:www.stichtingsprank.nlStichting Timon
Timon is een stichting voor hulpverlening en begeleiding aan jongeren en jongvolwassenen. Timon biedt deze hulp omdat veel jongeren en jongvolwassenen moeite hebben hun weg te vinden in het leven met zichzelf en met anderen in onze maatschappij en vervolgens dreigen vast te lopen.

Timon probeert hen te helpen bij het overwinnen van problemen, met het vinden van een nieuwe levensweg en met het aanleren van een andere levenshouding en vaardigheden, waarmee zij een zinvol bestaan kunnen opbouwen. Zinvol wil dan zeggen: een leven kunnen leven waarin je (opnieuw) van waarde bent, voor jezelf en voor de ander en waarin je voldoende zelfstandig kunt functioneren om een eigen plek in de maatschappij te creëren. Een eigen plek om te wonen, de vaardigheden hebben om het praktisch en financieel te redden, een opleiding of baan die voldoening geeft en goede contacten met familie en vrienden.

De missie van Timon is:
Jongeren, jongvolwassenen en ouders helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Deze hulpverlening vindt haar motivatie en inspiratie in de christelijke levensovertuiging.

Timon helpt daarbij iedere jongere of jongvolwassene, iedere ouder of partner die een beroep op haar doet -ongeacht de eigen geloofs- of levensovertuiging van de hulpvrager.

Zie ook www.timon.nl.

 

Vereniging de Wegwijzer

De Wegwijzer is een landelijke belangenvereniging, ontstaan vanuit de gereformeerde kerken. Het doel van de vereniging is het bieden van ontmoeting, ondersteuning en voorlichting aan mensen met psychiatrische problematiek en aan hun omgeving.

Zie ook: www.dewegwijzer.info.

Powerpoint presentatie is te vinden op de website van diaconaal steunpunt.

 

Stichting jongeren voor Benin
Aanbeveling vanuit Benin

In juli hopen een zestal jongeren uit Benin een uitwisselingsbezoek aan Nederland te brengen. Ze hopen kennis te komen maken met onze Nederlandse cultuur, maar vooral met hun Nederlandse broeders en zusters. Al meer dan 15 jaar zijn er nauwe banden tussen de Beninse gereformeerde kerk en onze gereformeerde kerken. Er zijn ondertussen al heel veel Nederlanders in Benin geweest, maar tot nog toe is er maar één Beniner ooit in Nederland geweest. Daar komt deze zomer hopelijk verandering in. Maar er is nog wel veel geld voor nodig.
Het werk van de Sichting wordt ondersteund door de Benincommissie en door De Verre Naasten. Zij bevelen deze collecte dan ook hartelijk bij u aan. 
Kijk ook eens op www.ikbeninbenin.nl

 

Zending en hulpverlening:

In Benin (Centraal Afrika) helpt de Verre Naasten om het netwerk van kleine, zelfstandige christelijke gemeenten te versterken.
Naast kerkelijk opbouwwerk, theologische opleidingen en bijbelvertaalwerk, is er veel aandacht voor verbetering van de leefomstandigheden in Benin.
De verre naasten doet dit door o.a.:

Kijk ook eens op www.deverrenaasten.nl en www.gowabenin.nl

Bekijk ook de PowerPointPresentaie Benin 2008

VSE
Vereniging Samenwerking Emeritering www.gkv-vse.nl. Het pensioenfonds en meer voor onze predikanten.

 

TEAR
Tear verbindt mensen in de strijd tegen armoede. Al 35 jaar. Zij steunen hulp- en ontwikkelingsprojecten van lokale christelijke organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika en bieden mensen in Nederland mogelijkheden om hierbij betrokken te zijn.

Partnerorganisaties van Tear werken vanuit een christelijke overtuiging onder de allerarmsten, zonder onderscheid te maken naar etnische afkomst, religie, geslacht of politieke overtuiging.

Het accent van het werk van Tear ligt bij structurele projecten. Daarmee werken ze aan blijvende weerbaarheid bij arme en kwetsbare groepen. Door structurele projecten worden mensen toegerust om voor zichzelf te zorgen en de hulpbronnen aan te boren die daarvoor nodig zijn. Ze hebben een voorkeur voor programma's en projecten waarbij sociale, economische, lichamelijke en geestelijke noden samenhangend worden aangepakt.

kijk ook eens op www.tear.nl

 

TU
Theologische Universiteit uit Kampen. De Universiteit waar onze predikanten worden opgeleid, zie ook www.tukampen.nl

 

Open Doors
Open Doors steunt vervolgde christenen, wereldwijd in zo'n vijftig landen. Dit doen ze door vervolgde christenen in moelijkheden bijbels te brengen, les te geven uit de Bijbel, christenen te trainen, kerkleiders op te leiden en praktische en financiële hulp geven. 

voor meer informatie kijk eens op www.opendoors.nl

 

Wist u dat? - Collectebonnen

Nooit geld op zak voor de collecte, of vind u het jammer dat u dan niets kunt aftrekken van de belasting? Koop dan collectebonnen! Nu in coupures van 1,00, 2,00 en 5,00. Maak het juiste bedrag over op giro NL 75 INGB 0004 6283 83 t.n.v. Diaconie Geref Kerk Amsterdam C Vrijgemaakt ovv 'Collectebonnen van coupure xxx' en u krijgt dan een vel van 20 bonnen in uw postvakje. Mail tevens naar om het proces te verspoedigen. U kunt ook collectebonnen aanvragen op basis van automatische incasso.

Wist u dat? - Belasting

De GKV kerken, diaconieën, zendingscommissies en aanverwante commissies zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen. Dat betekent dat u alle giften kunt (blijven) aftrekken van uw belastingaangifte. Als u genoeg belasting betaalt en genoeg geeft, dan kunt u met gemak 40% van uw gift weer terugkrijgen (en dus veel meer geven!).

 

Werk deze pagina bij